presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

HOTARARE nr. 723 din 20 iulie 2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele alimentare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT:
MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 2 august 2011


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Prezenta hotãrâre stabileşte cadrul legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sãnãtate înscrise pe produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 404 din 30 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumit în continuare Regulament, pentru a se asigura funcţionarea eficientã a pieţei şi un nivel ridicat de protecţie a sãnãtãţii consumatorilor.
    ART. 2
    Prezenta hotãrâre se aplicã produselor alimentare pentru care pot fi stabilite menţiuni nutriţionale şi de sãnãtate, potrivit prevederilor Regulamentului.
    ART. 3


    (1) Autoritatea competentã pentru aplicarea Regulamentului pe teritoriul României este Ministerul Sãnãtãţii, denumit în continuare şi autoritate competentã.
    (2) Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sãnãtate înscrise pe produsele alimentare autorizate de cãtre Comisia Europeanã se face cu respectarea prevederilor Regulamentului.
    ART. 4
    Pentru aplicarea prezentei hotãrâri, termenul şi expresia de mai jos semnificã, dupã cum urmeazã:
    a) notificarea - înştiinţarea prin care un operator economic transmite cãtre autoritatea competentã modelul de etichetã al alimentelor care au asociate menţiuni nutriţionale şi de sãnãtate, potrivit prevederilor Regulamentului;
    b) autorizarea utilizãrii menţiunilor de sãnãtate înscrise pe produsele alimentare - confirmarea oficialã datã de cãtre Comisia Europeanã printr-un regulament european, pe baza opiniei ştiinţifice formulate de cãtre Autoritatea Europeanã pentru Siguranţa Alimentelor asupra aprobãrii utilizãrii unei menţiuni de sãnãtate asociatã alimentelor.
    ART. 5
    (1) Produsele alimentare care au înscrise pe etichete menţiuni nutriţionale şi de sãnãtate potrivit prevederilor Regulamentului trebuie sã fie notificate la autoritatea competentã prin furnizarea modelului de etichetã, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.


    (2) Autoritatea competentã, prin Institutul Naţional de Sãnãtate Publicã, întocmeşte şi actualizeazã prin afişare pe pagina de internet a instituţiei Registrul naţional al menţiunilor nutriţionale şi de sãnãtate înscrise pe produsele alimentare, denumit în continuare registru.
    ART. 6
    În scopul îndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulament, se înfiinţeazã Comisia interministerialã pentru menţiuni de sãnãtate înscrise pe produsele alimentare, organism de specialitate, fãrã personalitate juridicã, în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sãnãtate, protecţia consumatorului, denumitã în continuare Comisie.
    ART. 7
    (1) Comisia este alcãtuitã din specialişti în domeniul nutriţiei, sãnãtãţii publice şi siguranţei alimentelor.
    (2) Comisia are urmãtoarea componenţã: un preşedinte desemnat de Ministerul Sãnãtãţii, un vicepreşedinte desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, un vicepreşedinte desemnat de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, un secretar desemnat de autoritatea competentã şi un numãr de 7 membri, dintre care 3 membri desemnaţi de Ministerul Sãnãtãţii, 2 membri desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi 2 membri desemnaţi de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin comun al ministrului sãnãtãţii, ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al secretariatului Comisiei se aprobã prin ordin comun al ministrului sãnãtãţii, ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.


    (5) Comisia se întruneşte, de regulã, cel puţin o datã pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie.
    ART. 8
    (1) Comisia are ca organism executiv un secretariat tehnic, care funcţioneazã în cadrul Institutului Naţional de Sãnãtate Publicã, fãrã sã facã parte din structura organizatoricã a acestuia; Institutul Naţional de Sãnãtate Publicã asigurã doar suportul tehnic, logistic, pentru secretariat în relaţie cu Comisia.
    (2) Coordonatorul secretariatului tehnic este şi secretarul Comisiei.
    (3) Membrii Comisiei au obligaţia respectãrii regimului incompatibilitãţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 9
    Persoana fizicã sau juridicã care intenţioneazã sã introducã pe piaţã produse alimentare care au înscrise pe etichetã menţiuni de sãnãtate care nu au fost autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene depune la secretariatul tehnic al Comisiei dosarul de solicitare a autorizãrii menţiunii/menţiunilor de sãnãtate, care va cuprinde cererea de autorizare însoţitã de documentele menţionate la art. 15 alin. (3) din Regulament.
    ART. 10


    (1) În termen de 14 zile de la primirea dosarului, autoritatea competentã prin Comisie:
    a) confirmã în scris primirea dosarului, menţionând inclusiv data primirii lui;
    b) supune dosarul procesului de evaluare a conformitãţii cu cerinţele prevãzute la art. 15 alin. (3) din Regulament; procedura de evaluare este stabilitã prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al secretariatului Comisiei, prevãzut la art. 7 alin. (4).
    (2) În situaţia în care dosarul de solicitare a autorizãrii menţiunii de sãnãtate asociate alimentelor nu îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 15 alin. (3) din Regulament, Comisia poate solicita date suplimentare.
    (3) În termen de 30 de zile de la stabilirea conformitãţii dosarului cu cerinţele prevãzute la art. 15 alin. (3) din Regulament, Comisia transmite dosarul la autoritatea competentã pentru a fi înaintat cãtre Autoritatea Europeanã pentru Siguranţa Alimentelor.
    ART. 11
    (1) Dupã autorizarea de cãtre Comisia Europeanã a menţiunii de sãnãtate solicitate, autoritatea competentã, prin secretariatul tehnic al Comisiei, introduce în registru toate informaţiile privind solicitantul şi menţiunea de sãnãtate autorizatã.
    (2) Respingerea cererii de autorizare poate fi contestatã de solicitant la instanţa competentã, în condiţiile legii.


    ART. 12
    (1) Urmãtoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    a) nerespectarea condiţiilor de utilizare a menţiunilor nutriţionale, prevãzute în anexa la Regulament, cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei;
    b) utilizarea de menţiuni nutriţionale, care nu sunt prevãzute în anexa la Regulament, cu amendã de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    c) înscrierea pe etichetã de date eronate, incomplete sau care nu corespund realitãţii referitoare la menţiunile nutriţionale şi de sãnãtate înscrise pe produsele alimentare, cu amendã de la 4.000 lei la 6.000 lei, dacã fapta nu a fost sãvârşitã în astfel de condiţii încât sã fie consideratã, potrivit legii penale, infracţiune.
    (2) Dupã publicarea de cãtre Comisia Europeanã a listei menţiunilor de sãnãtate autorizate potrivit prevederilor art. 13 din Regulament, constituie contravenţii la aplicarea cerinţelor privind menţiunile de sãnãtate şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea condiţiilor de utilizare a menţiunilor de sãnãtate prevãzute în registrul comunitar, cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei;
    b) utilizarea de menţiuni de sãnãtate neprevãzute în listele de menţiuni autorizate, potrivit prevederilor Regulamentului, cu amendã de la 2.000 lei la 4.000 lei.


    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor legale.
    (4) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se aprobã, prin ordin comun al ministerului sãnãtãţii, al preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, competenţele privind controlul pe piaţã al menţiunilor nutriţionale şi de sãnãtate asociate produselor alimentare.
    (5) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 13
    (1) În cazul în care existã motive temeinice sã se considere cã o menţiune nu este conformã cu Regulamentul sau cã justificarea ştiinţificã prevãzutã la art. 6 din Regulament nu se susţine, autoritatea competentã poate suspenda temporar folosirea acelei menţiuni.
    (2) Autoritatea competentã informeazã celelalte state membre şi Comisia Europeanã asupra deciziei de suspendare temporarã şi prezintã motivele suspendãrii.
    (3) Mãsura de suspendare temporarã prevãzutã la alin. (1) poate fi contestatã la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    ART. 14


    Ministerul Sãnãtãţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor duc la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri şi iau mãsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţã.
    ART. 15
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Guvernul va completa în mod corespunzãtor anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 16
    Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        PRIM-MINISTRU
                          EMIL BOC

                       Contrasemneazã:


                       ---------------
                     Ministrul sãnãtãţii,
                        Cseke Attila

          p. Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                        Barna Tanczos,
                       secretar de stat

                Ministrul economiei, comerţului
                   şi mediului de afaceri,


                         Ion Ariton

                  Ministrul finanţelor publice,
                     Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 20 iulie 2011.
    Nr. 723.