presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

Parlamentul României
Lege nr. 778 din 29 decembrie 2001

privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 14 ianuarie 2002
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau grup de produse agroalimentare, la nivel naţional sau pe zona de producţie, denumite în continuare organizaţii interprofesionale pe produs, principalele obiective şi activităţi, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală şi animală, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, prelucrate şi/sau conservate, derivate din cele naturale;
b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii funcţionale care leagă producătorii, prelucrătorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzacţionează acelaşi produs în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia;
c) piaţa produsului agroalimentar - totalitatea relaţiilor legate de actele de vânzare-cumpărare, inclusiv cererea şi oferta unui produs agroalimentar, locul de întâlnire între vânzătorii şi cumpărătorii produsului.

(2) Regulile specifice pentru fiecare produs se vor stabili prin hotărâri ale Guvernului, emise la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în urma consultării organizaţiilor interprofesionale pe produs.

Art. 3. - (1) Organizaţia interprofesională pe produs este persoana juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociaţie fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii şi în condiţiile legii în vigoare la data constituirii.

(2) Organizaţia interprofesională pe produs este formată prin asocierea organizaţiilor profesionale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, de pe filiera producerii, prelucrării, transportului, depozitării, distribuţiei şi comercializării produselor agroalimentare, constituite potrivit legii.

(3) Fiecare organizaţie profesională din cadrul organizaţiei interprofesionale pe produs trebuie să fie reprezentativă în cadrul filierei produsului respectiv.

Art. 4. - Principalele obiective ale organizaţiei interprofesionale pe produs sunt următoarele:
a) dezvoltarea durabilă a producţiei agricole prin sprijinirea producătorilor agricoli privaţi, pentru a pune în valoare resursele materiale şi umane din spaţiul rural, în vederea creşterii puterii economice a fermierilor şi asociaţiilor agricole;
b) corelarea nivelului producţiilor şi a calităţii produselor cu cerinţele pieţei, creşterea producţiei, desfacerea produselor şi stimularea producţiei produselor biologice;
c) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta;
d) dezvoltarea pieţei produselor agroalimentare şi formarea spiritului de afaceri, specific economiei de piaţă, care să asigure preţuri de vânzare competitive;
e) promovarea produselor agroalimentare pe piaţa internă şi externă;
f) asigurarea de şanse şi drepturi egale pentru toţi membrii;
g) participarea producătorilor agricoli la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;
h) apărarea intereselor membrilor în relaţiile acestora cu alte organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat;
i) elaborarea şi promovarea unor programe de susţinere financiară a membrilor şi obţinerea de facilităţi;
j) conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor exploataţii viabile şi competitive;
k) colaborarea cu alte organisme ale statului şi ale societăţii civile în vederea unor înţelegeri comune privind politica de preţuri de vânzare şi achiziţie în relaţiile cu agenţii economici;
l) preocuparea pentru promovarea unor practici, tehnologii de producţie, care să asigure protecţia mediului înconjurător;
m) acordarea de consultanţă, în principal în domeniul asocierii, managementului şi marketingului, în colaborare cu Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Art. 5. - Organizaţia interprofesională pe produs desfăşoară următoarele activităţi principale:
a) propune măsuri şi politici autorităţilor administraţiei publice, prin consiliile pe produs, pentru îmbunătăţirea eficienţei economice pe filiera produsului;
b) prezintă puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul său de activitate, în vederea promovării de către autorităţile publice;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţilor de pe filiera produsului, referitoare la:
1. informaţii de piaţă, analize şi prognoze necesare orientării producţiei spre obţinerea de produse adaptate cererii consumatorilor şi protecţiei acestora;
2. igiena produselor agroalimentare, originea şi etichetarea acestora;
3. punerea în valoare a mărcilor de calitate şi a indicaţiilor geografice, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;
4. activităţile de consultanţă, expertiză şi instruire destinate membrilor;
5. rezolvarea amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre;
6. alte activităţi de interes comun pentru membri;
d) stabileşte sancţiunile statutare în caz de nerespectare a acordurilor interprofesionale din domeniul său de activitate.

Art. 6. - Înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pe produs se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la asociaţii şi fundaţii, cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Art. 7. - Organizaţiile interprofesionale pe produs vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au înscrise în statut şi principalele obiective şi activităţi prevăzute la art. 4 şi 5, precum şi prevederi referitoare la posibilitatea aderării de noi membri;
b) îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe zone de producţie din teritoriu;
c) reprezintă o parte semnificativă din producţia şi/sau comerţul şi/sau procesarea produselor agricole în zona de producţie; în cazul în care sunt implicate mai multe zone de producţie, aceste organizaţii trebuie să demonstreze un minim de reprezentativitate la nivelul fiecărei zone de producţie;
d) desfăşoară activităţi în interesul consumatorilor - informare, studii de piaţă, standarde de calitate şi altele asemenea.

Art. 8. - Organizaţia interprofesională pe produs asigură membrilor săi exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu propriul statut, şi împuterniceşte reprezentanţii săi în consiliul pe produs să ia decizii în numele organizaţiei, conform celor hotărâte de aceasta.

Art. 9. - Statutul organizaţiei interprofesionale pe produs va cuprinde, în mod expres, prevederi referitoare la hotărârile pe care aceasta le poate lua în raporturile dintre membrii asociaţiei.

Art. 10. - Organizaţiile interprofesionale pe produs se vor înfiinţa, conform legii, la nivel judeţean şi naţional. Autoritatea publică a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor din teritoriu va da avizul în baza sentinţei judecătoreşti de constituire.

Art. 11. - (1) Organizaţia interprofesională pe produs este condusă şi reprezentată de:
a) adunarea generală, care este forumul suprem de conducere şi se compune din toate organizaţiile profesionale membre, care întrunesc condiţiile prevăzute în statutul organizaţiei interprofesionale pe produs;
b) consiliul organizaţiei interprofesionale pe produs, ales de adunarea generală prin vot, care reprezintă interesele organizaţiei interprofesionale în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice.

(2) Reprezentarea organizaţiilor profesionale în cadrul adunării generale a organizaţiei interprofesionale se face pe bază de mandat, prin vot uninominal.

Art. 12. - Pentru produsele agroalimentare se constituie consilii pe produs, ca persoane juridice cu statut de uniune, în condiţiile legii în vigoare la data constituirii, formate din reprezentanţi ai organizaţiilor interprofesionale pe produs.

Art. 13. - Produsele agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în urma consultării organizaţiilor interprofesionale pe produs, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - (1) Consiliul pe produs armonizează solicitările organizaţiilor interprofesionale pe produs reprezentate şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul pe care îl reprezintă.

(2) Pentru analiza propunerilor consiliului pe produs şi a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se constituie comisii de lucru formate din 3 reprezentanţi, desemnaţi de ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, şi din câte 2 reprezentanţi desemnaţi de ministrul finanţelor publice şi de ministrul industriei şi resurselor.

(3) Comisiile de lucru armonizează punctele de vedere ale reprezentanţilor consiliului pe produs şi ale ministerelor implicate.

(4) Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor legate de reglementarea pieţei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor încheie cu consiliul pe produs acorduri, care vor fi făcute publice în două cotidiene de interes naţional.

(5) Acordurile vor cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:
a) îmbunătăţirea sistemului informaţional privitor la cererea, oferta şi preţurile principalelor produse agroalimentare;
b) stabilirea programului anual de producţie pentru principalele culturi agricole şi specii de animale;
c) consultarea consiliilor pe produse cu privire la proiectele de acte normative pe care le iniţiază Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru domeniul respectiv.

Art. 15. - În cazul în care una dintre organizaţiile interprofesionale pe produs nu respectă clauzele acordurilor încheiate de consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, reprezentarea acesteia în consiliul pe produs încetează de drept.

Art. 16. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu ministerele reprezentate în comisiile de lucru vor asigura elaborarea proiectelor de acte normative, potrivit convenţiilor încheiate cu consiliul pe produs.

(2) Convenţiile încheiate vor cuprinde, în principal, clauze prevăzute la art. 14 alin. (5).

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2001.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI, NICOLAE VĂCĂROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureşti, 29 decembrie 2001.