presedinte

secretariat

Comitet de conducere

participare

OIPMA

Inscriere (fisier text)

inscriere

inscriere

MEMBRII

COLABORATORI

ASOCIATIE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE MATERII PRIME VEGETALE DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ PENTRU COLECTAREA ŞI ACHIZIŢIA PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN FLORA SPONTANA

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRELUCRĂTORILOR ŞI PROCESATORILOR DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE


ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE CEAIURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE TINCTURI ŞI SIROPURI DIN PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANŢILOR ŞI DISTRIBUITORILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR MEDICINALE ŞI AROMATICE

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUŢI

MADR

RNDR

CT MADR

Formular

PATRONATUL PLANTA ROMANICA

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

Prin Hotărârea civilă din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Sectorului I din Bucureşti, a luat fiinţă în mod oficial Organizaţia Interprofesională Naţională a Asociaţiilor din domeniul Plantelor medicinale şi aromatice din România.

Organizaţia a fost înfiinţată în baza Legii nr. 246/2005 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000.

Organizaţia activează la nivel naţional şi are ca membri următoarele Asociaţii profesionale:

Asociaţia profesională a producătorilor de materii prime vegetale din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională pentru colectarea şi achiziţia plantelor medicinale şi aromatice din flora spontana.

Asociaţia profesională a prelucrătorilor şi procesatorilor de plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de ceaiuri din plante medicinale şi aromatice.

Asociaţia profesională a producătorilor de tincturi şi siropuri din plante medicinale şi aromatice.

Aceste Asociaţii acoperă pe filiera produsului, operaţiile de cultivare, recoltare din flora spontană, procesare şi depozitare a plantelor medicinale precum şi producţia şi comercializarea ceaiurilor, siropurilor şi tincturilor din plante medicinale şi aromatice.

De asemenea Organizaţia Interprofesională îndeplineşte toate criteriile specificate în Legea nr. 778 din 2001, privind organizaţiile interprofesionale pe produs la nivel naţional.

ASOCIATII PROFESIONALE MEMBRE

Powered by Anima Soft  © OIPMA Romania

Termeni si conditii | Link | ipma.ro

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE DIN ROMANIA

OIPMA

STATUT

ORGANIZAŢIA INTERPROFESIONALĂ NAŢIONALĂ

“PLANTELE MEDICINALE SI AROMATICE” DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA 1.   ELEMENTE GENERALE

CAPITOLUL 1.   Denumirea, Forma Juridică, Sediul, Durata

Art. 1.   Organizaţia Interprofesională Naţională “Plantele medicinale şi aromatice” din România.

Art. 2.   Organizaţia este persoană juridică română de drept privat, de interes public cu caracter profesional, cu statut juridic de asociaţie, fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii Legii nr. 778 din 29 decembrie 2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, în condiţiile legii în vigoare la data constituirii.

Art. 3.   Sediul:

Art. 4.   Durată nelimitată

CAPITOLUL 2.   Alcatuire

Art. 1.   Organizaţia Interprofesională Naţională “Plantele medicinale şi aromatice” din România.se constituie prin acordul şi voinţa liber exprimată a

1.   organizatiilor cu statut legal de producatori,

2.   societatilor comerciale inregistrate in filiera

3.   unitati de invatamant superior

4.   importatori

5.   comercianti

6.   producatori

7.   prelucratori

8.   unitati de cercetare

CAPITOLUL 3.   Scop

Art. 1.   asigurarea la nivel national a necesarului autohton si extern de materii prime vegetale si produse vegetale, definite de legea 491 din 2003 si actualizat prin ordinul 242 / 2 din 2005.

Art. 2.   dezvoltarea durabilă a producţiei agricole de plante medicinale si aromatice

Art. 3.   sprijinirea producătorilor agricoli pentru a pune în valoare resursele materiale şi umane din spaţiul rural.

CAPITOLUL 4.   Obiective

Art. 1.   Relansarea producţiei naţionale de plante medicinale si aromatice

Art. 2.   Susţinerea filierei naţionale a producţiei, prelucrării, procesarii, transportului, depozitării, distribuţiei şi comercializării plantelor medicinale si aromatice si a produselor prelucrare si procesate din plante, inclusiv suplimentele alimentare

Art. 3.   Asigurarea necesarului de materii prime vegetale din plante medicinale si aromatice la nivel naţional, prin incurajarea culturilor autohtone.

Art. 4.   Protejarea consumului şi a producţiei naţionale de plante medicinale si aromatice fata de fluctuaţiile existente pe piaţa mondială.

Art. 5.   Elaborarea şi promovarea de măsuri economice speciale de piaţă în vederea garantării unor venituri minime producătorilor agricoli de plante medicinale sai aromatice, prelucratorilor si procesatorilor.

Art. 6.   Protejarea pieţii naţionale a plantelor medicinale si aromatice prin formarea spiritului de afaceri specific economiei de piaţă, care să asigure preţuri competitive si acoperitoare de vânzare şi sporirea consumului naţional de plante autohtone.

Art. 7.   Dezvoltarea cercetării ştiintifice în domeniul plantelor medicinale si aromatice si promovarea rezultatelor cercetării in productie si comercializare.

Art. 8.   Îmbunatăţirea sistemului informaţional şi împrospătarea cunoştinţelor privind tehnologiile de producţie agricolă a plantelor medicinale si aromatice

Art. 9.   Participarea producătorilor, prelucratorilor si procesatorilor din filiera la co-gestionarea pieţii plantelor medicinale si aromatice alături de structurile guvernamentale abilitate.

Art. 10.   Recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Naţionale “Plantele medicinale şi aromatice” din România ca partener de dialog social pentru piaţa plantelor medicinale si aromatice, recunoscut de M.A.A.P., drept consiliu pe produs.

Art. 11.   Asigurarea de şanse şi drepturi egale pentru toţi producătorii din filiera.

Art. 12.   Apărarea intereselor producătorilor în relaţiile acestora cu organismele guvernamentale şi ale administraţiei de stat.

Art. 13.   Participarea Organizaţiei la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în filiera.

Art. 14.   Participarea Organizaţiei la aplicarea actelor normative şi a programelor aprobate.

Art. 15.   Elaborarea şi promovarea unor programe de susţinere financiară, acordarea de facilităţi îndeosebi cu privire la TVA, impozite, taxe vamale, obţinerea de credite şi acordarea de suvenţii pentru membrii Organizaţiei.

Art. 16.   Conlucrarea cu organisme finanţatoare din ţară şi străinătate pentru contractarea de credite în programele de susţinere şi restructurare a agriculturii.

Art. 17.   Elaborarea de propuneri cu privire la modalitatile de certificare a import/exportului de produse vegetale din plante medicinale si aromatice

Art. 18.   Colaborarea cu alte Organisme ale Statului şi ale societăţii civile în vederea unor întelegeri comune privind politica de preţuri in filiera.

Art. 19.   Acordarea de consultanţă în domeniul asocierii, managementului şi marketingului în domeniu, in colaborare cu Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.

Art. 20.   Prestarea de servicii specializate aferente specificului filierei la cererea membrilor Organizaţiei sau a terţilor, cu condiţia neafectării activităţii de bază.

CAPITOLUL 5.   ACTIVITATI

Art. 1.   Elaborarea de propunereri pentru îmbunătăţirea eficienţei economice in domeniu.

Art. 2.   Preyentarea punctului de vedere al membrilor referitor la proiectele de acte normative din domeni, în vederea promovării lor de către autoritatea publică.

Art. 3.   Formularea de propuneri de îmbunatăţire a activităţilor din filiera prin:

1.   informaţii de piaţă, analize şi prognoze necesare orientării producţiei

2.   igiena produselor,

3.   originea şi etichetarea acestora.

4.   metode şi instrumente pentru îmbunatăţirea calităţii produselor.

5.   Recoltarea şi condiţiile de transport al materiilor prime.

6.   Recepţia calitativă şi cantitativă a materii prime.

7.   metode şi tehnologii care să nu afecteze mediul înconjurător precum şi metode de protecţie a acestuia.

8.   activitatea de consultanţă, expertiză şi instruire a membrilor. 

9.   alte activităţii de interes comun pentru membri.

Art. 4.   Rezolvarea neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale.

Art. 5.   Administrează fondurile de cercetare ştiinţifică proprii şi implementarea rezultatelor cercetării în domeniu.

Art. 6.   Participă în calitate de cofinanaţator la proiectele de cercetare specifice domeniului de activitate ale programelor naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică.

SECŢIUNEA 2.   ALCATUIRE

CAPITOLUL 1.   MEMBRII

Art. 1.   Pot fi membrii ai Organizaţiei Interprofesionale Naţionale organizatiile mentionate la cap 2 art 1.

Art. 2.   Calitatea de membru al Organizaţiei Interprofesionale din România se hotărâşte de Adunarea Generală cu condiţia ca solicitantul

1.   să aparţină filierei,

2.   să solicite aceasta în scris şi

3.   să accepte prevederile statutului pe care se obligă să-l respecte.

CAPITOLUL 2.   DREPTURI

Art. 1.   Să participe la lucrările Adunării Generale, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere.

Art. 2.   Să facă propuneri în vederea îmbunatăţirii prevederilor statutului şi să interpeleze Consiliul Organizaţiei Interprofesonale cu privire la îndeplinirea obligaţiilor statutare ale acestuia şi realizarea programelor aprobate.

Art. 3.   Să primească la cerere ajutor şi consultanţă de la compartimentele specializate ale Organizaţiei în domeniile specifice de activitate.

Art. 4.   Membrii Organizaţiei pot ieşi oricând din Organizaţie cu condiţia să comunice în scris Consiliului, cu cel puţin 30 zile înainte.

CAPITOLUL 3.   OBLIGATII

Art. 1.   Să respecte prevederile statutului.

Art. 2.   Să respecte hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului.

Art. 3.   Să participe activ la îndeplinirea programelor aprobate de Adunarea Generală, acţionând pentru creşterea prestigiului Organizaţiei.

Art. 4.   Să achite în termen taxa de înscriere şi cotizaţia anuală sau alte obligaţii băneşti aprobate de Adunarea Generală.

Art. 5.   Să prezinte comisiilor de lucru datele de producţie şi economice necesare pregătirii negocierilor interprofesionale.

CAPITOLUL 4.   CALITATEA DE MEMBRU

Art. 1.   Calitatea de membru al Organizaţiei se pierde în următoarele cazuri:

1.   nerespectarea prevederilor din statut.

2.   refuzul de a îndeplini hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului.

3.   neachitarea cotizaţiei timp de 1 an.

4.   săvârşirea unor fapte nedemne sau neloiale faţă de Organizaţie şi membrii acesteia.

Art. 2.   Excluderea din Organizaţie se hotărâşte de Adunarea Generală cu o participare de 2/3 din numărul membrilor şi cu o majoritate de 3/4 din numărul celor prezenţi.

SECŢIUNEA 3.   ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

CAPITOLUL 1.   COMPONENTA

Art. 1.   Organele Organizaţiei:

1.   Adunarea Generală;

2.   Comitetul Organizatiei Interprofesionale

3.   Comisia de cenzori

CAPITOLUL 2.   ADUNAREA GENERALA

Art. 1.   Adunarea Generală este forumul suprem de reprezentare şi se compune din delegaţi ai tuturor organizaţiilor profesionale membre.

Art. 2.   Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la întreaga activitate conform obiectivelor generale ale Organizaţiei:

1.   Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Organizaţiei;

2.   Aprobă structurile organizatorice ale Organizaţiei;

3.   Alege preşedintele şi vicepreşedintele Organizaţiei Interprofesionale;

4.   Stabileşte componenţa, alege şi revocă Consiliul Organizaţiei Interprofesionale şi a comisiilor

5.   Aprobă organigrama şi politica de personal propusă de Consiliul Organizaţiei;

6.   Stabileşte atribuţiile şi indemnizaţiile cuvenite salariaţiilor Organizaţiei;

7.   Stabileşte valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei membrilor Organizaţiei;

8.   Modifică statutul;

9.   Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil;

10.   Dispune asupra dizolvării sau lichidării Organizaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

11.   Confirmă aprobările Consiliului Organizaţiei Interprofesionale cu privire la primirea de noi membri sau la excluderea de membri din Organizaţie.

Art. 3.   Adunarea Generală se convocă în sesiune ordinară o dată pe an şi în sesiuni extraordinare prin hotărâri ale Consiliului Organizaţiei Interprofesionale sau prin cererea a 1/5 din numarul asociaţiilor.

Art. 4.   Convocarea se face în scris şi va cuprinde locul şi data convocării precum şi ordinea de zi. Convocarea se va face cel puţin cu 15 zile înainte de data convenită prin mijloace confirmate.

Art. 5.   Adunarea Generală se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul asociaţilor.

Art. 6.   Fiecare delegat are dreptul la un vot.

Art. 7.   Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorităţii simple şi sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.

Art. 8.   Adunarea Generală propune reprezentanţii săi în Consiliul de Produs.

CAPITOLUL 3.   CONSILIUL

Art. 1.   Consiliul Organizaţiei Interprofesionale este organul care asigură conducerea curentă a Organizaţiei şi punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 2.   Consiliul Organizaţiei Interprofesionale este alcătuit din 7 membri, câte 3 pentru fiecare profesiune reprezentată, de regulă, din preşedinţii şi vicepreşedinţii organizaţiilor profesionale naţionale. Cel de al 7-lea membru este preşedintele ales de Adunarea Generală.

Art. 3.   Consiliul Organizaţiei Interprofesionale este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte.

Art. 4.   Hotărârile Consiliului Organizaţiei Interprofesionale se iau cu majoritate simplă când Consiliul este reprezentat în totalitate, sau în unanimitate atunci când sunt prezenţi cel puţin 5 membri.

CAPITOLUL 4.   PRESEDINTELE CONSILIULUI

Art. 1.   Preşedintele Consiliului este şi preşedintele Organizaţiei pe care o reprezintă în relaţiile cu alte persoane juridice sau fizice:

Art. 2.   Preşedintele Consiliului va fi unul dintre reperezentanţii structurii interprofesionale în Consiliul de Produs.

Art. 3.   Preşedintele Consiliului este ales alternativ, din doi în doi ani.

Art. 4.   Preşedintele Consiliului este şi Preşedintele Consiliului pe Produs.

Art. 5.   Preşedintele este ales prin vot secret dintre candidaţii propuşi de delegaţii la Adunarea Generală.

Art. 6.   Preşedintele poate fi ales şi din rândul personalităţilor publice dacă este susţinut de către una din organizaţiile profesionale componente.

Art. 7.   Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, ales prin vot secret, o dată cu preşedintele, din cadrul organizaţiei profesionale care nu are vocaţie la mandatul de preşedinte pentru perioada de exerciţiu

Art. 8.   Vicepreşedintele înlocuieşte Preşedintele în cazul indisponibilităţii acestuia, preluându-i în totalitate atribuţiile şi prerogativele.

CAPITOLUL 5.   Consiliului Organizaţiei Interprofesionale

Art. 1.   asigură conducerea Organizaţiei în perioada dintre Adunările Generale şi răspunde de administrarea bunurilor acesteia;

Art. 2.   prezintă Adunării Generale

1.   raportul de activitate pe perioada anterioară,

2.   executarea bugetului de venituri si cheltuieli,

3.   bilanţul contabil, proiectul de venituri şi cheltuieli şi

4.   proiectul programelor Organizaţiei;

Art. 3.   încheie acte justificative în numele şi pe seama Organizaţiei;

Art. 4.   iniţiază şi propune proiecte;

Art. 5.   constituie comisii de consiliere şi arbitraj pentru soluţionarea eventualelor divergenţe ce pot apare între membrii Organizaţiei;

Art. 6.   angajează şi desface contractul de muncă personalului executiv al Organizaţiei;

Art. 7.   analizează cererile de demisie;

Art. 8.   stabileşte norme şi regulamente de funcţionare pentru compartimentele din structura organizatorică a Organizaţiei.

Art. 9.   Consiliul sau membrii acestuia pot fi revocati de către Adunarea Generală înainte de încheierea mandatului stabilit, în cazurile în care acţionează împotriva intereselor Organizaţiei.

CAPITOLUL 6.   Comisia de cenzori

Art. 1.   asigură controlul financiar intern al Organizaţiei.

Art. 2.   Funcţia de cenzor trebuie să fie exercitată de persoane cu pregătire economica şi contabilă, persoanele propuse pentru aceasta funcţie se stabilesc în Adunarea Generală a Organizaţiei.

Art. 3.   verifică modul în care este administrat patrimoniul Organizaţiei;

Art. 4.   întocmesc rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

Art. 5.   pot participa la şedinţele Consiliului Organizaţiei Interprofesionale fără drept de vot;

Art. 6.   îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

SECŢIUNEA 4.   MIJLOACELE MATERIALE

Art. 1.   Activitatea economico-financiară fără profit se face pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Organizaţiei.

Art. 2.   Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 3.   Primul exerciţiu începe de la data constituirii Organizaţiei.

Art. 4.   Cheltuielile Organizaţiei se suportă de către asociaţi.

Art. 5.   Veniturile Organizaţiei se realizează din:

1.   contribuţia membrilor asociaţi prin taxe de înscriere, cotizaţii anuale, în cuantumul stabilit de Adunarea Generală;

2.   dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

3.   venituri realizate din activitati economice directe;

4.   donatii, sponsorizari sau legate;

5.   resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

6.   alte venituri prevazute de lege.

Art. 6.   Asociaţia efectuează încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie şi contul deschis la bancă.

SECŢIUNEA 5.   DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL 1.   LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 1.   În cazul desfiinţării Organizaţiei de către Adunarea Generală, lichidarea patrimoniului se face de către o comisie de lichidare numită de Adunarea Generală, formată din 3 persoane, iar în caz de dizolvare juridica, de către lichidanţi numiţi prin sentinţă judecătorească. Patrimoniul Organizaţiei rămas după încheierea documentaţiei şi formalităţilor de lichidare prevăzute de lege va primi destinaţia hotărâtă de Adunarea Generală.

CAPITOLUL 2.   DISPOZIŢII FINALE

Art. 1.   Organizaţia, cu aprobarea Adunării Generale, poate adera la alte organizaţii naţionale sau internaţionale în domeniul său de activitate, în scopul reprezentării asociaţilor săi.

Art. 2.   Eventualele litigii ale Organizaţiei cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.